อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
11.02
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
11.02
คำสั่งมอบอำนาจ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 28 รายการ
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑๕๔๙๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑๕๓๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑๓๙๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑๒๑๗๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
หนังสือเวียน ที่ นม ๐๐๑๗.๓/ว๗๖๗๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งจังหวัดนครรราชสีมา ที่ ๑๒๑๘๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑๒๑๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การแบ่งความรับผิดชอบในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑๒๑๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารับผิดชอบในการกำกับดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นรายพื้นที่
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑๒๑๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาผู้รับผิดชอบกลุ่มภารกิจ
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑๒๑๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มภารกิจ และปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ไปที่หน้า