อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
20.16
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
20.16
คำสั่งมอบอำนาจ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 8 รายการ
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑๔๓๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑๔๑๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑๔๑๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน
การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๙๒๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๓๐๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ )
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑๓๓๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑๓๓๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน
การมอบอำนาจการอนุมัติการจ่ายเงิน การจ่ายเงินยืม และการบริหารสินทรัพย์ตามโครงการและรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา
แก้ไขการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน