อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
10.31
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.31
ข้อมูลทั่วไปจังหวัด

เลือกภาษา : 

ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนที่ราบสูงโคราช ละติจูด 15 องศาเหนือ ลองติจูด 102 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 187 เมตร ตัวจังหวัดอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร มีพื้นที่ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 12,808,728 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดมีทั้งที่เป็นภูเขาสูง ที่ราบลุ่ม พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นและพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลึก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 บริเวณ คือ
1) บริเวณเทือกเขาและที่สูงทางตอนใต้ของจังหวัดมีความสูงจากระดับน้ำทะเล มากกว่า 250 เมตร อยู่ในบริเวณอำเภอปากช่อง อำเภอปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอครบุรีและอำเภอเสิงสาง เทือกเขานี้เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธารหลายสายที่ไหลไปทางตะวันออกของภาค ได้แก่ แม่น้ำมูล ลำแชะ ลำพระเพลิง และลำปลายมาศ พื้นที่ระหว่างเทือกเขาส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลึกและ ลูกคลื่นลอนตื้น ตอนล่างของหุบเขามีความลาดชันค่อนข้างมาก ทำให้มีการ ชะล้างพังทลายของหน้าดินในบริเวณนี้ค่อนข้างสูง

2) บริเวณที่สูงทางตอนกลางของจังหวัดมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 200 -250 เมตร อยู่ในเขตอำเภอด่านขุนทด อำเภอสีคิ้ว อำเภอเทพารักษ์ อำเภอพระทองคำ ตอนล่างของอำเภอโนนไทย อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมือง อำเภอสูงเนิน ตอนบนของอำเภอปักธงชัยและอำเภอครบุรี อำเภอโชคชัย อำเภอหนองบุญมาก อำเภอจักราช และอำเภอเสิงสาง ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนตื้นยกเว้นบริเวณใกล้เชิงเขามีลักษณะเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนลึก พื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ ลำแชะ ลำพระเพลิง ลำตะคอง ลำน้ำมูลและลำจักราช

3) พื้นที่ลูกคลื่นทางตอนเหนือของจังหวัด มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200 เมตร อยู่ในเขตอำเภอขามสะแกแสง ตอนบนของอำเภอโนนไทย อำเภอคง ทางทิศตะวันตกของอำเภอบัวใหญ่ อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอห้วยแถลง และอำเภอชุมพวง อำเภอลำทะเมนชัย มีลักษณะเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นที่สูงสลับที่นา บางตอนเป็นพื้นที่ราบลุ่มบริเวณริมฝั่งแม่น้ำลำเชียงไกร และลำปลายมาศ

4) บริเวณที่ราบลุ่มทางตอนเหนือของจังหวัด มีความสูงจากระดับน้ำทะเลน้อยกว่า 200เมตร อยู่ในเขตอำเภอบัวใหญ่ อำเภอคง อำเภอโนนสูง อำเภอประทาย อำเภอพิมาย อำเภอสีดา อำเภอบัวลาย และอำเภอเมืองยาง มีลักษณะเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น และมีที่ราบลุ่มบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ
size, location and boundary
Nakhon Ratchasima ProvinceProvince is in Northeastern Region on the highland of Korat, latitude 15 degree north and longitude 102-degree east. It is high from sea level for about 187 meters and far from Bangkok for 255 kilometers by car and 264 kilometers by train. It has space for 20,493.964 square kilometer or approximately 12,808,728 Rai, accounted for 12.12% of all areas of Northeastern Region. its borders adjoin to following provinces: the north side adjoins to Chaiyaphum and Khon Kaen, the south side is next to Prachinburi, Nakhon Nayok and Sakaew; the east side adjoins to Buriram and Khon Kaen and the west side is next to Saraburi and Lopburi Province.
Landscape:
This province has high mountains, plain areas and deep and shallow ridge areas, which can be divided into 4 areas as follows
1) Mountain valleys and high land of the southern part of Province are more than 250-meter high from the sea level, and they are in Pakchong District, Pak Thong Chai District, Wang Nam Khiaw District, Khonburi District and Soengsang District. The mountains are the origin of several rivers flowing through this region including Moon River, Lam Chae, Lam Phraphoeng, and Lam Plaimas. Areas between the mountain are mostly deep and shallow ridges and the lower part of the mountains is substantially steep leading to high rate of landslide in this area.

2) Highland in the central of Province is 200-250-meter high from the sea level in Dan Khuntod District, Si Khiew District, Theparak District, Phra Thongkham District, the lower part of Non Thai District, Kham Thale Sor District, Mueang District , Sungnoen District, the upper part of Pak Thong Chai District and Khon Buri District, Chokchai District, Nong Bunmak District, Chakarat District and Soeng Sang District. Most areas are shallow ridge except for the areas near the hill which are deep ridge. Some parts are plain area along the rivers such as Lam Chae, Lam Phraphoeng, Lam Takhong, Lam Nam Moon and Lam Chakarat.

3) Ridged area in the northern part of the Province is 200-meter high from the sea level in Kham Sakae Sang District, the upper part of Nonthai District, Kong District, the west side of Bua Yai District, Ban Lueam District, Huai Thalang District and Chumphuang District, Lam Thamen Chai District. It contains shallow ridges with high land alternating with rice farms. some parts are plain area along the rivers of Lam Chiang Krai and lam Plaimas.

4) The plain area in the northern part of the province is high from the sea level less than 200 meters in Bua Yai District, Khong District, Nonsung District, Pratai District, Phimai District, Sida District, Bua Lai District and Mueang Yang District. it is area with shallow ridges and plain areas along the river sides.
一般省信息,面积,位置和地区
呵叻府(Nakhon Ratchasima Province)位于呵叻高原的东北地区,北纬15度,东经102度,海拔187米。该省距离曼谷255公里,乘火车264公里。面积为20,493.964平方公里或约12,808,728莱,占东北地区的12.12%。与邻近省份的领土如下:
北部:与猜也蓬府和孔敬府相邻
南部:与巴真府,那空那育和Sakaew相邻
东部:与武里南和孔敬府相邻
西部:与华富里府北标府相邻
地形特征:
该省的地形特征包括高山,低地,起伏不平的波浪和起伏不定的深陆地区,可分为4个区域:
1)该省南部的山区和高海拔地区海拔超过250米,分别位于北冲区,北通仔区,王南桥区,孔武里区和升生区。该山脉是流向该地区东部的许多河流的源头,其中包括Mun河,Lam Chae,Lam Phraploeng和Lam Plaimat。山脉之间的区域主要是起伏波和浅波。山谷的下部相当陡峭,导致该地区表土的侵蚀相当高。

2)该省的中部海拔在海拔200 -250米,位于丹坤区,锡克霍区,色法拉克区,帕通康区,非泰区的下部,康塔勒苏区,孟山区 ,宋嫩区,北通仔区和孔武里区,Chok Chai区,Nong Bun Mak区,Chakkarat区和Soeng Sang区的上部。除山麓附近地区为深波地区外,大部分地区为浅波地区。沿河两岸的平原地区流经许多溪流,分别是Lam Chae, Lam Phra Phloeng, Lam Takhong, 河和 Lam Chakkarat.

3)该省北部的起伏区位于海拔200米的康巴Sakaesaeng区,非泰国区,Khong区的上部,Bua Yai区,Ban Lueam区,Hua Thalaeng区和 春蓬区。Lam Thamachai区的浅波区域在某些区域与稻田交替出现,在Lam Chiang Krai河和Lam Plaimat的河岸平坦区域。

4)该省北部的平原低于海平面。 200米位于Bua Yai区,Khong区,Non Sung区,Prathai区,Phimai区,Sida区,Bua Lai区和Mueang Yang区。沿河岸有浅浪区和低地区。