อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
09.54
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.54
คณะผู้บริหาร
ชื่อ :
นายสยาม ศิริมงคล
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ :
044-242057 มท.36411
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ประวัติ :

ประวัติการศึกษา

- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรมที่สําคัญ

- นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 80 (สํานักงาน ก.พ.)

- หลักสูตรนายอําเภอ รุ่นที่ 61 (วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง)

- Executive Training Program on Provincial and Local Administration conducted in Japan

- หลักสูตร “Public Sector HR Essentials Program (มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสํานักงาน ก.พ.)

ประวัติการดํารงตําแหน่งที่สําคัญ

พ.ศ. 2554 - 2557 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. 2557 - 2558 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2558 - 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

พ.ศ. 2560 - 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2561 - 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

พ.ศ. 2563 - 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา