อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
19.15
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
19.15
คณะผู้บริหาร
ชื่อ :
นายวิเชียร จันทรโณทัย
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ :
044-242057
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ประวัติ :

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 50 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 30 กันยายน 2558-ปัจจุบัน

ประวัติ เกิดวันที่ 26 กรกฎาคม 2505 ภูมิลำเนา จังหวัดนครราชสีมา คู่สมรส นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย

ประวัติการศึกษาอบรม

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 44

- หลักสูตรนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 41

ประวัติการรับราชการ

- 1 มิ.ย. 2527 เริ่มรับราชการ ตำแหน่งปลัดอำเภอนาแห้ว จ.เลย (จพง.ปค.3)

- 4 มิ.ย. 2527 ปลัดอำเภอเมืองเลย จ.เลย (จพง.ปค. 3)

- 8 ก.ค. 2528-30 ก.ย. 2530 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท

- 30 ก.ย. 2530 ปลัดอำเภอนาแห้ว จ.เลย (จพง.ปค. 4)

- 6 ธ.ค. 2531 ผช.จ่าจังหวัด จ.เลย (จพง.ปค. 4)

- 1 ธ.ค. 2532 ผช.จ่าจังหวัด จ.เลย (จพง.ปค. 5)

- 8 ก.พ. 2534 จพง.ปกครอง 5 กองปกครองท้องที่ กรมการปกครอง

- 8 ก.พ. 2536 ชรก.สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

- 23 พ.ย. 2536 ผช.นายทะเบียนอำเภอ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (จพง.ปค. 6)

- 24 พ.ย. 2536 ประจำกองปกครองท้องที่ กรมการปกครอง

- 3 ม.ค. 2537 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค. 6) อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู (5 ม.ค. 2537 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ผวจ.)

- 2 พ.ค. 2537 ป้องกันจังหวัด (จพง.ปค. 6) จ.หนองบัวลำภู

- 3 ต.ค. 2537 ประจำจังหวัดมหาสารคามและปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ผวจ.มหาสารคาม

- 17 ต.ค. 2537 ป้องกันจังหวัด (จพง.ปค.6) จ.มหาสารคาม

- 2 ต.ค. 2538 จพง.ปค.6 จ.ขอนแก่น (13 พฤศจิกายน 2538 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ผวจ.ขอนแก่น

- 16 เม.ย. 2539 ปลัดอำเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่น (จพง.ปค. 7) (ประจำจังหวัดขอนแก่น)

- 17 เม.ย. 2540 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น (จพง.ปค. 7) จ.นครราชสีมา

- 5 ก.พ. 2544 รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอท่าคันโท (จพง.ปค. 7) จ.กาฬสินธุ์

- 1 ม.ค. 2545 นายอำเภอท่าคันโท (จพง.ปค. 8) จ.กาฬสินธุ์

- 16 ธ.ค. 2545 นายอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา

- 16 เม.ย. 2547 นายอำเภอเกาะสีชัง จ.ชลบุรี (รกน.จพง.ปค. 8 ว กองวิชาการและแผนงาน ชรก.สร.มท.)

- 1 ก.ค. 2547 โอนมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่ง หน.สนจ.ชลบุรี (จ.วค. 8)

- 1 ก.ค. 2547 ผอ.กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.(จ.วค. 8)

- 1 ม.ค. 2549 ผอ.สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.

- 16 ธ.ค. 2549 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม (จ.วค. 9)

- 3 พ.ย. 2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นปค. 9)-10 ธ.ค. 2551

- 11 ธ.ค. 2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นปค.ต้น) ตำแหน่งประเภทบริหาร-21 มิ.ย. 2552

- 22 มิ.ย. 2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นปค.ต้น) ตำแหน่งประเภทบริหาร-30 ก.ย. 2556

- 1 ต.ค. 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

- 1 ต.ค. 2557-30 ก.ย. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

- 1 ต.ค. 2558-ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา