อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
09.03
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.03
ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
นายศุภภิมิตร เปาริก
พ.ศ. 3 ตุลาคม 2565-ปัจจุบัน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
นายวิทยา เกษรเสาวภาค
พ.ศ. -
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
นายสุรวุฒิ บุญญานุศาสตร์
พ.ศ. -
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
นายประภัทร์ บุญช่วย
พ.ศ. -
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
นายบุญรอด โชตะมังษะ
พ.ศ. -
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
นายสุจินต์ กิตยารักษ์
พ.ศ. 1 ต.ค. 2512 – 30 ก.ย. 2514
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
นายเลิศ หงษ์ภักดี
พ.ศ. 1 ต.ค. 2514– 30 ก.ย. 2515
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
นายเจริญ ธำรงเกียรติ
พ.ศ. 1 ต.ค. 2515 – 15 มี.ค. 2516
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
นายอนันต์ อนันตกูล
พ.ศ. 15 มี.ค. 2516 - 30 ก.ย.2516
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
นายกรี รอดคำดี
พ.ศ. 1 ต.ค. 2516 - 30 ก.ย. 2518
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
นายกระแส เหมาคม
พ.ศ. 1 ต.ค. 2518 – 30 ก.ย. 2519
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
นายปัญญา ฤกษ์อุไร
พ.ศ. 1 ต.ค. 2519 – 9 พ.ค. 2520
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
นายสมภาพ ศรีวรขาน
พ.ศ. 10 พ.ค.2520 – 1 มิถุนายน 2521
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
นายจำลอง ราษฎร์ประเสริฐ
พ.ศ. 1 มิ.ย. 2521 – 1 ก.ค. 2525
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
นายปราโมทย์ แก้วพรรณา
พ.ศ. 24 ต.ค. 2522 – 24 ส.ค. 2526
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
นายไสว พราหมณี
พ.ศ. 27 ก.ย. 2525 - 30 ก.ย.2528
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
นายประมูล สังฆมณี
พ.ศ. 25 ส.ค. 2526 - 30 ก.ย. 2530
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
นายดำรง รัตนพานิช
พ.ศ. 1 ต.ค. 2528 – 30 ก.ย. 2532
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
นายสุพร สุภสร
พ.ศ. 1 ต.ค. 2530 – 30 ก.ย. 2533
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
นายกอบกุล ทองลงยา
พ.ศ. 1 ต.ค. 2532 – 1 ก.ย. 2535
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
นายชัยจิตร รัฐขจร
พ.ศ. 1 ต.ค. 2533 – 14 ต.ค. 2536
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
นายโยธิน เมธชนัน
พ.ศ. 17 ส.ค.2535 - 30 ก.ย.2537
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
นายพจน์ ใจมั่น
พ.ศ. 1 ต.ค. 2535 – 30 ก.ย. 2537
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
นายสมัย ฮมเสน
พ.ศ. 25 ต.ค.2536 - 30 ก.ย. 2539
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
นายอุบล เอื้อศรี
พ.ศ. 1 ต.ค. 2537 – 30 ก.ย. 2542
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์
พ.ศ. 1 ต.ค. 2537 – 19 ต.ค. 2540
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
นายสุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล
พ.ศ. 2 ต.ค. 2539 – 30 ก.ย. 2544
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
นายสงวน รัฐนิรันดร์
พ.ศ. 20 ต.ค. 2540 –30 ก.ย. 2545
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
นายกฤช อาทิตย์แก้ว
พ.ศ. 6 มี.ค.2543 - 30 ก.ย.2543
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
นายสันต์ ภมรบุตร
พ.ศ. 4 ต.ค 2542-29 ก.พ.2543
ไปที่หน้า