อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
10.45
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.45
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 8 รายการ
การขับเคลื่อนจริยธรรมจังหวัดนครราชสีมา
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ จังหวัดนครราชสีมา
แนวปฏิบัติ Dos & Don ts ของจังหวัดนครราชสีมา
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมจังหวัดนครราชสีมา