อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
19.16
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
19.16
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (ศปท.จ.นม.)
จำนวนเอกสารทั้งหมด 82 รายการ
หนังสือจังหวัดนครราชสีมาแจ้งเชิญประชุคณะทำงานในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 6 พ.ค. 64
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
วันที่ 30 เม.ย. 64
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 30 เม.ย. 64
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 30 เม.ย. 64
หนังสือแจ้งเวียนประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 30 เม.ย. 64
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 12 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2
วันที่ 28 เม.ย. 64
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 1
วันที่ 28 เม.ย. 64
จังหวัดนครราชสีมาจัดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 28 เม.ย. 64
การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 22 เม.ย. 64
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 22 เม.ย. 64
ไปที่หน้า