อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
04.32
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.32
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (ศปท.จ.นม.)
จำนวนเอกสารทั้งหมด 67 รายการ
หนังสือเชิญ อปท เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 2 มี.ค. 64
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนครราชสีมา (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 28 ก.พ. 64
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 28 ก.พ. 64
หนังสือเชิญคณะทำงานเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 28 ก.พ. 64
หนังสือแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานในการขับเคลื่อน รวบรวม ตรวจสอบ และกลั่นกรองการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 5 ก.พ. 64
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
วันที่ 4 ก.พ. 64
หนังสือจังหวัดนครราชสีมาแจ้งส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมาสำรวจข้อมูลบุคลากรภายในและสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการประเมิน ITA ประจำปี 2564
วันที่ 19 ม.ค. 64
หนังสือแจ้งรายชื่อคณะทำงานการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 4 ม.ค. 64
หนังสือแจ้งหน่วยงานดำเนินการตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา “สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด 2564”
วันที่ 4 ม.ค. 64
ไปที่หน้า