อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
18.58
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
18.58
ประวัติความเป็นมาของจังหวัด

เลือกภาษา : 

จังหวัดนครราชสีมา
เดิมเป็นเมืองโบราณในอาณาจักรไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน ห่างจากตัวเมืองปัจจุบัน 31 กิโลเมตร เรียกว่า "เมืองโคราฆะปุระ" หรือ "โคราช" กับ "เมืองเสมา" ซึ่งทั้ง 2 เมือง เคยเจริญรุ่งเรือง ในสมัยขอม แต่ในปัจจุบันเป็นเมืองร้างตั้งอยู่ริมลำตะคอง
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199 - 2231) ได้โปรดให้สร้างเมืองใหม่ขึ้นใน พื้นที่ตัวเมืองปัจจุบัน โดยเอาชื่อ "เมืองโคราฆะปุระ"กับ "เมืองเสมา" มาผูกเป็นนามเมืองใหม่เรียกว่า "เมืองนครราชสีมา" แต่คนทั่วไป เรียกว่า "เมืองโคราช"
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเป็นเมืองชั้นเอก ผู้สำเร็จราชการเมืองมียศ เป็นเจ้าพระยา โดย เจ้าพระยานครราชสีมาคนแรกชื่อ ปิ่น ณ ราชสีมา และในรัชกาลนี้เมืองนครราชสีมา ได้นำช้างเผือก 2 เชือก ขึ้นน้อมเกล้าถวาย ต่อมา ในปี พ.ศ.2369 ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์ ผู้ครองเมืองเวียงจันทน์ก่อการกบฏ ยกกองทัพ มาตีเมืองนครราชสีมาและกวาดต้อน พลเมือง ไปเป็นเชลย คุณหญิงโม (ภรรยาปลัดเมือง นครราชสีมา(พระสุริยเดชวิเศษ ฤทธิ์ทศทิศวิชัย)) ผู้รักษาเมืองแสร้งทำกลัวเกรงและประจบเอาใจ ทหารลาว เมื่อถูกกวาดต้อนมาถึงทุ่งสัมฤทธิ์ใน เขตอำเภอพิมาย ก็หยุดพักกลางทางพอได้โอกาส คุณหญิงโม ก็จัดกองทัพโจมตีกองทัพเวียงจันทน์ แตกพ่ายไป วีรกรรมที่คุณหญิงโมได้ประกอบขึ้นนี้ รัชกาลที่ 3 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา คุณหญิงโม ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น "ท้าวสุรนารี" ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้โปรด เกล้า ฯ ให้รวบรวมหัวเมืองในเขตที่ราบสูงให้ นครราชสีมาเป็นที่ว่าการมณฑล ลาวกลาง ในปี พ.ศ. 2434 ( ร.ศ. 110 )
Nakhon Ratchasima Province
Nakhon Ratchasima Province was formerly an ancient city in the Kingdom of Thailand, located in Sung Noen district, approximately 31 kilometers from the city center. The city was called the "Korakapura City" or "Korat" and "Mueang Sema". Both cities were flourished during the Khmer period, but now a days they are abandoned cities located on the Lam Takhong
During the Ayutthaya period,
in the reign of King Narai the Great (B.E. 2199 - 2231), the king had ordered to build a new city in the current downtown area. Whereby the names of "Korakapura City" and "Sema City" were combined into a new city name called "Nakhon Ratchasima City", but the people generally call it "Korat City".
During the Rattanakosin period,
King Rama 1 ordered to be elevated the city as a primarily city. The governor held the rank of Chao Phraya. The first Chao Phraya Nakhon Ratchasima was Pin Na Ratchasima and during this reign, Nakhon Ratchasima had offered 2 white elephants. Later in the year B.E. 2369, during the reign of King Rama III, Chao Anuwong, the ruler of Vientiane, led an army to overcome Nakhon Ratchasima and held citizens in captivity by force. Khunying Mo (wife of the Permanent Secretary of Nakhon Ratchasima (Phra Suriyadej Wiset Rit Thasitwitchai)), the keeper of the city, pretended to submit to the Lao soldiers. Once being taken to the Thung Samrit in Phimai District, they stopped in the middle of the road. When the opportunity arose, Lady Mo had formed an army to attack the Vientiane army. The heroism of Lady Emo was appreciated by Rama 3, he therefore ordered for the honorable entitlement of Lady Mo as "Thao Suranaree". Later in the reign of Rama 5 had ordered to gather the districts in the plateau and ordered Nakhon Ratchasima to be the governor of Central Laos Province in the year B.E. 2434 (Ror.Sor.110).
那空叻差是玛府
以前是泰国的一个古城, 位于Sung Noen地区,距离今天的城市约31公里,被称为" Korakapura城"或" Korat",此城和" Sema城",两者在高棉时期很繁盛, 但现在是废弃的城,位于Lak Takhong河旁。
大城时期
于纳莱国王大帝时代(公元1656-1688年),曾经在当前城市的地方,建造一个新城市,并将" Korakapura 城"和" Sema 城"的名称结合在一起,成为新城的名称,即"那空叻差是玛",但人们通常将其称为"呵叻城"
于拉达那哥辛时期
拉玛一世将此城提升为一级城,城长的官位称为昭披耶 ,那空叻差是玛城的第一位昭披耶是,柄·那·叻差是玛,在这时期,那空叻差是玛城将2只白象送给国王,后来于1826年,拉玛三世时代,老挝国昭阿努王发起革命,率领军队攻打那空叻差是玛,强行带走被俘虏的公民,Khun ying Mo (那空叻差是玛城秘书长的夫人),假装惧怕及讨好老挝军队,当被俘到 Tung samrit ,位于Pimai县地区,在途中休息时,Khun ying Mo趁机会,整理军队攻击老挝军队,最后老挝军队被打败;Khun ying Mo此英勇举动,使拉玛三世提升其官位为 "Thao Suranari",后来于拉玛五世时代,则将高地各城集合起来,并以那空叻差是玛为管理中心,称为Lao klang 省府,于1891年。