การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา

ประจำเดือน วัน เวลา สถานที่ เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565