การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา

ประจำเดือน วัน เวลา สถานที่ เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564