อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
20.12
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
20.12
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
พระยากำแหงสงคราม (กาจ สิงหเสนี)
พ.ศ. 2439-พ.ศ.2444
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
พระรังสรรค์สารกิจ (เลื่อน ศรีเพ็ญ)
พ.ศ. 2444 - พ.ศ. 2447
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
พระยาสุริยเดช (จาบ สุวรรณทัต)
พ.ศ. 2447 - พ.ศ.2448
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
พระยาวรวิชัยวุฒิกร (เลื่อง สนธิรัตน)
พ.ศ. 2448 - พ.ศ.2449
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
พระบรมราชบรรณหาร (สวัสดิ์ วิเศษศิริ)
พ.ศ. 2449 - พ.ศ.2453
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
พระไชยนฤนาท (ทองดี)
พ.ศ. 2453 - พ.ศ.2455
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
พระเทพราชธานี (โหมด)
พ.ศ. 2455 – พ.ศ.2456
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
พระยศสุนทร (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
พ.ศ. 2456 – พ.ศ.2458
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
พระสุริยราชวราภัย (จร)
พ.ศ. 2458 – พ.ศ.2460
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
พ.ต.อ.พระยาบรมราชบรรหาร (เย็น ภะระมรทัต)
พ.ศ. 2460 – พ.ศ.2465
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
พระยานครราชเสนี (สหัส สิงหเสนี)
พ.ศ. 2465 – พ.ศ.2471
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
พระยาพิริยะวิชัย (เทียบ สุวรรณนิน)
พ.ศ. 2471 – พ.ศ.2474
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
พระยานายกนรชร (เจริญ ปริญญานนท์)
พ.ศ. 2474 –พ.ศ.2476
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
พระยากำธรพายัพทิศ ( ดิศ อินทโสฬส)
พ.ศ. 2 พ.ย. 2476 – 1 มี.ค. 2479
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
พ.อ.หลวงอาจศรศิลป์ (ประพันธ์ ธนพุทธิ)
พ.ศ. 2479 – พ.ศ. 2484
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
นายสุรินทร์ ชิโนทัย
พ.ศ. 2484 – พ.ศ. 2484
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
พระสาครบุรานุรักษ์ (ปริก สุวรรณานนท์)
พ.ศ. 19 ธ.ค. 2484 – 30 ก.ย. 2486
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
พันตรี ขุนทยานราญรอน (วัชระ วัชรบูล)
พ.ศ. 1 ต.ค. 2486 – 21 ธ.ค. 2487
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
หลวงวิวิธสุรการ (ถวิล เจียรมานพ)
พ.ศ. 22 ม.ค. 2487 – 31 ก.ค. 2488
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
นายอุดม บุญประกอบ
พ.ศ. 1 ส.ค. 2488 – 31 ก.ค. 2489
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
นายถนอม วิบูลย์มงคล
พ.ศ. 7 ส.ค. 2489 – 5 ธ.ค. 2490
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
ขุนบริบาลบรรพตเขตต์ (สังเวียน บริบาลบรรพตเขตต์)
พ.ศ. 6 ธ.ค. 2490 – 21 มี.ค. 2492
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
ขุนวรคุตต์คณารักษ์ (บุญฤทธิ์ วรคุตตานนท์)
พ.ศ. 22 มี.ค. 2492 – 20 มี.ค. 2495
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
นายยุทธ จรัณยานนท์
พ.ศ. 21 มี.ค. 2495 – 11 ต.ค. 2497
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
นายสุวรรณ รื่นยศ
พ.ศ. 12 ต.ค. 2497 – 22 พ.ค. 2500
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
พ.ต.อ.เลื่อน กฤษณามระ
พ.ศ. 23 พ.ค. 2500 – 6 มี.ค. 2501
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
นายเจริญ ภมรบุตร
พ.ศ. 6 มี.ค. 2501 – 4 มี.ค. 2507
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
นายสวัสดิ์วงศ์ ปฏิทัศน์
พ.ศ. 4 มี.ค. 2507 – 2 ต.ค. 2511
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
นายสมชาย กลิ่นแก้ว
พ.ศ. 2 ต.ค. 2511 – 15 เม.ย. 2513
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
ร.ต.ท.ระดม มหาศรานนท์
พ.ศ. 15 เม.ย. 2513 – 30 ก.ย. 2516
ไปที่หน้า