อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
21.58
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
21.58
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
จำนวนเอกสารทั้งหมด 40 รายการ
การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด (Workload) และรายงาน ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการประจำปีตามตัวชี้วัด ปี 2564
วันที่ 14 ต.ค. 64
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บริหารวงเงินและหลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
วันที่ 5 ต.ค. 64
ประกาศจังหวัดนครราชสีมาเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 21 กันยายน 2564
วันที่ 21 ก.ย. 64
เอกสารประกอบการอบรมเพิ่มศักยภาพภาวะผู้นำในการบริหารงานและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 20 ก.ย. 64
หนังสือแจ้งการเสนอขอรับบำเหน็จความชอบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521
วันที่ 7 ก.ย. 64
จังหวัดนครราชสีมากำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 6 ก.ย. 64
หนังสือจังหวัดการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565
วันที่ 2 ก.ย. 64
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 5 ก.ค. 64
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 30 เม.ย. 64
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 30 เม.ย. 64
ไปที่หน้า