อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
08.50
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
08.50
หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิจิตร กิจวิรัตน์
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
089-2809852
นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
044-243808 มท.36420
kteerawattana@gmail.com
นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา
081-9708925
prinya.med2008@gmail.com
นายภูดิท ภัทรกุลเชฎฐ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
044-253206
Paco_nma@psmoac.go.th
นางวันเพ็ญ อำพาส
คลังจังหวัดนครราชสีมา
081-9966837
นางขนิษฐา วรรณภักดี
สถิติจังหวัดนครราชสีมา
090-9804246
นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
084-8740622
arunrat271108@hotmail.com
นายคณกร ทองสุขนอก
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
0 4446 5215
it.kasetkhorat@gmail.com
นายสิทธิชัย บรรพต
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
นางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
08 - 1836 - 9726
r.heemakhun@gmail.com
นางนพรัตน์ จันธนะสมบัติ
ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
0-4495-8512 ต่อ 111
Korat@SSO.GO.TH
นายกฤษฏิ์ พูนเกษม
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา
089-9696736
Kritpoonkasem58@gmail.com
นายชัยทัต สมิตินนท์
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
044-922627
นายปิยะ โยมา
ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
081-7397882
admin2@dltkorat.go.th
นายไชยนันท์ แสงทอง
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
081-1731861
chaw4407@ gmail.com
นายการิน จิณณฉัตร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
044-242151
นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
065-5208233
นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
044-252444
motskorat@gmail.com
นายอนุชา เจริญพันธ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
044-244311
anucha.4499@hotmail.com
นายพศวีร์ สมใจ
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
085-6609823
นางพุทธิพร พลอยผักแว่น
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
0-4424-8803
นายวิเชียร ไชยสอน
ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
089-8966154
นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
081-5483553
นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน
พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
044-259463
sa_ops@moc.go.th
นายสุริยา จงโยธา
ประมงจังหวัดนครราชสีมา
086-1666490
นายสัญญา ภักดิ์โพธิ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
044-254927
นายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร
พลังงานจังหวัดนครราชสีมา
044-244132
นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
0-4424-3000
nakhonratchasima@m-society.go.th
นายสินชาย คุ้มศรีวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
044-243161
LEDNakhonratchasima@led.mail.go.th
แรงงานจังหวัดนครราชสีมา
แรงงานจังหวัดนครราชสีมา
044-273040
Nakhonrat@mol.go.th
นายอัครเดช เรียนหิน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
089-2302716
นายเกษมสันต์ เครือเจริญ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
081-8783357
Kasemsant.k@laboun.mail.go.th
นายเที่ยง ดอกกระโทก
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
081-3605707
korat_doe@hotmail.com
นายศร ธิติธรรมพฤกษ์
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสีคิ้ว
081-7542430
นายสุพรศักดิ์ แสนมั่น
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอบัวใหญ่
080-0711908
044-46
Supornsak6547@gmail.com