อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
18.56
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
18.56
หัวหน้าส่วนราชการ
นายสามารถ สุวรรณมณี
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
089-2809852
koratdopa@gmail.com
นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
044-243808 มท.36542
นายสุผล ตติยนันทพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
044-465016
saraban-nma@moph.go.th
นายภูดิท ภัทรกุลเชฎฐ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
044-253206
Paco_nma@opsmoac.go.th
นางวันเพ็ญ อำพาส
คลังจังหวัดนครราชสีมา
081-9966837
นางขนิษฐา วรรณภักดี
สถิติจังหวัดนครราชสีมา
090-9804246
nkrat@nso.go.th
นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
084-8740622
hkorat@cdd.mail.go.th
นายอนันต์ ถ้ำทอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
089-9561161
ananth@dla.go.th
นายสิทธิชัย บรรพต
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
081-7520358
Koratnreo.org@mnre.go.th
ว่าที่ร้อยโท สิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
081-8369726
นางนพรัตน์ จันธนะสมบัติ
ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
0-4495-8512 ต่อ 111
Korat@SSO.GO.TH
นายกฤษฏิ์ พูนเกษม
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา
089-9696736
Kritpoonkasem58@gmail.com
นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
044-922627 081-61279
นายรังสฤษดิ์ วรสีหะ
ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
089-8232867
tong5777@gmail.com
นายไชยนันท์ แสงทอง
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
081-1731861
chaw4407@ gmail.com
นายนพดล นิกรแสน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
044-244353
นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
065-7283562
นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
093-6945153
nakhonratchasima@mots.go.th
นายอนุชา เจริญพันธ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
080-0451005
anucha.4499@hotmail.com
นายพศวีร์ สมใจ
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
085-6609823
นางสมพิส ทองดีนอก
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
089-5806459
it.kasetkhorat@gmail.com
นายวิเชียร ไชยสอน
ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
089-8966154
nakhonratchasima@moj.go.th
นายพรพนา แสนการุณ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
044-246063
saraban_nakhonratchasima@onab.go.th
นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน
พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
044-242172
nm_ops@moc.go.th
นายสุริยา จงโยธา
ประมงจังหวัดนครราชสีมา
086-1666490
นางสาวทิวาพร​ แสนเมืองชิน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
092-2468327
นายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร
พลังงานจังหวัดนครราชสีมา
044-244130
saraban_nakhonratchasima@energy.go.th
นางสาวแสงดาว อารีย์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
081-8133379
nakhonratchasima@m-society.go.th
นายสินชาย คุ้มศรีวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
044-243161
saraban-NAM@led.mail.go.th
นางสาวปภิญญา ทองสมจิตร
แรงงานจังหวัดนครราชสีมา
081-2480631
Nakhonrat.mol@gmail.com
นายอัครเดช เรียนหิน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
080-0800405
นายนิสัย สุขระ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
081-8783357
nakhonratchasima@labour.mail.go.th
นายเที่ยง ดอกกระโทก
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
081-3605707
nma@doe.go.th
นายเลิศชาย ชูรัตน์
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสีคิ้ว
063-5929529
นายสุพรศักดิ์ แสนมั่น
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอบัวใหญ่
080-0711908
Supornsak6547@gmail.com