วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครราชสีมา
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566