อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
10.04
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.04
KM
ครั้งที่ วันเดือนปี เรื่อง
3 16 เม.ย. 64
เรื่อง การยกระดับคะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท.

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.64 ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 

เอกสารประกอบการบรรยาย http://km.moi.go.th/Cops/CoPs_12/8.cop090464/2.pdf

วิดีโอการบรรยายจาก YouTube
2 3 เม.ย. 64
เรื่อง เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหาร

ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2

เอกสารประกอบการบรรยาย http://km.moi.go.th/Cops/CoPs_1/29.cop150364/2.pdf 

โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

วิดีโอการบรรยายจาก YouTube
1 27 ม.ค. 64
การสร้างองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ   วิทยากร - นางธีรีสา มัทวพันธุ์ - ดร.ศุภกร สิทธิไชย เอกสารประกอบการบรรยาย - การสร้างองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ โดย นางธีรีสา มัทวพันธุ์ - ส่งเสริมนวัตกรรมภาครัฐ โดย ดร.ศุภกร สิทธิไชย สรุปการบรรยาย
วิดีโอการบรรยายจาก YouTube
2 27 ม.ค. 64
ภาครัฐกับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
วิดีโอการบรรยายจาก YouTube
1 5 ม.ค. 64
เรื่อง การจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น.

วิดีโอการบรรยายจาก YouTube
1 18 ธ.ค. 63
ถอดรหัส : การละเว้น การปฏิบัติหน้าที่และจับดีกรีคดีทุจริตคอร์รัปชัน

วิทยากร

- นายวีรศักดิ์ ขจีจิตต์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา

- นายอวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา

- นายวีรศักดิ์ ขจีจิตต์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

- ถอดรหัส : การละเว้น การปฏิบัติหน้าที่และจับดีกรีคดีทุจริตคอร์รัปชัน สรุปการบรรยาย

วิดีโอการบรรยายจาก YouTube