อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
22.22
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
22.22
หนังสือราชการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
จำนวนเอกสารทั้งหมด 295 รายการ
นม 0017.2/ว2487 ลงวันที่ 21 เม.ย. 64 คู่มือการให้บริการประชาชรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
วันที่ 21 เม.ย. 64
ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.2/ว2486 ลงวันที่ 21 เม.ย. 64 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 21 เม.ย. 64
ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.2/ว 2248 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564
วันที่ 20 เม.ย. 64
ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.2/ว 2314-2315 ลงวันที่ 15 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
วันที่ 16 เม.ย. 64
การปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่ 16 เม.ย. 64
ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.2/ว 2181 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง ขอข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมารดำเนินการ
วันที่ 7 เม.ย. 64
ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.2/ว2139 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2564
วันที่ 2 เม.ย. 64
การลงพื้นที่รับฟังปัญหาที่เกินศักยภาพของอำเภอ
วันที่ 2 เม.ย. 64
ที่ นม 0017.2/ว1945 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 เรื่อง การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
วันที่ 2 เม.ย. 64
ที่ นม 0017.2/ว2011 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอส่งมติสมัชชัาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563
วันที่ 1 เม.ย. 64
ไปที่หน้า