อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
08.53
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
08.53
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครราชสีมาจัดเก็บแบบสำรวจการวัดการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)และแบบสำรวจการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
24 เมษายน 2566

จังหวัดนครราชสีมาขอความร่วมมือท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมิน ITA ดำเนินการจัดเก็บแบบสำรวจความคิดเห็นประกอบการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยดำเนินการ ดังนี้

1.จัดเก็บแบบสำรวจการวัดการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการ หรือมาติดต่อตามภารกิจ ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยตอบแบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/go8a84  

2. จัดเก็บแบบสำรวจการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งเป็นบุคลากรในหน่วยงานตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง/พนักงานจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565) และปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยตอบแบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/iit/go8a84  และจะต้องยืนยันตัวตนโดยการระบุ Code: 0c3e85                         

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 2
2 / 2