อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
10.06
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.06
ข่าวฝึกอบรม
รายงานผลการจัดโครงการอบรมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 เมษายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.15 น. นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมิน ITA ของส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 407 คน โดยเชิญสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ บรรยายในหัวข้อ “การจัดการความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” และเชิญศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมจากสำนักงาน ก.พ. บรรยายในหัวข้อ “ถอดรหัสความสำเร็จ: การสร้างผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม” และ “มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ /แนวทางที่เกี่ยวข้องและการสร้างพฤติกรรมให้สอดคล้อง” ณ ห้องประชุมสุรนารี บอลรูม โรงแรมอิมพีเรียล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวฝึกอบรมอื่นๆ
×
1 / 1