อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
02.55
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
02.55
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเน้นย้ำการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10 พฤษภาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มีข้อสั่งการให้ความสำคัญและเน้นย้ำการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยให้ส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอทุกอำเภอให้ความสำคัญและกำกับติดตามการดำเนินงานการประเมิน ITA ให้ตรงตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินที่ 85 คะแนนขึ้นไป และทันตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด พร้อมทั้งให้มีการการประเมิน ITA เป็นวาระประจำในการประชุมของส่วนราชการและในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และกำหนดให้การประเมิน ITA เป็นตัวชี้วัดสำหรับหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนบุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการยกระดับผลการประเมิน ITA และกำกับติดตามการตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบออนไลน์ โดยส่วนราชการตอบแบบสำรวจฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และระดับอำเภอ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 1