อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
22.54
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
22.54
ข่าวสมัครงาน
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เลื่อนการจัดสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
3 สิงหาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้กำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 7916/2564 เรื่อง มาตรการ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ข้อ 10 ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน จังหวัดนครราชสีมาจึงขอเลื่อนการจัดสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะลดความรุนแรงลงหรือดีขึ้น ซึ่งจังหวัดจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบอีกครั้งล่วงหน้าก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

ข่าวสมัครงานอื่นๆ
×
1 / 2
2 / 2