อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
02.30
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
02.30
ข่าวฝึกอบรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20 มีนาคม 2564
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน  2 รุ่น ดังนี้
1) รุ่นที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องลำตะคอง 1-2 โรงแรมแคนทารี โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของส่วนราชการภูมิภาค                                 
2) รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องลำปลายมาศ โรงแรมแคนทารี โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่นอำเภอ 
×
1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9