อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
09.42
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.42
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/ 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/ 2564

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. อย. ย้ำ! ให้ใช้ชุดตรวจโควิด-19 ที่ผ่านการอนุญาตแล้วเท่านั้น ป้องกันผลบวกลวงได้

กระทรวงสาธารณสุข -

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

2. อย่าเชื่อ! อย่าแชร์! สรรพากรจะเรียกเก็บภาษีร้านค้า เข้าร่วมโครงการรัฐ ๗% ของยอดขาย

กระทรวงการคลัง -

3. เตือนภัย! ยาอีโฉมใหม่ในซองกาแฟ ออกฤทธิ์รุนแรง แนะผู้ปกครองหมั่นสังเกตพฤติกรรมบุตรหลาน

กระทรวงสาธารณสุข -

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

4. เช็กเลย! ช่องทางตรวจสอบสิทธิเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๔/๖๕

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -

5. เปิดวิธี “ลงทะเบียนผ่อนค่าไฟฟ้า” กฟภ. พร้อมเงื่อนไขการผ่อนค่าไฟออนไลน์

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด

---------------------------------------------------

 

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอื่นๆ