อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
09.20
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.20
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/ 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/ 2564

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. การเพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ COVID-19

กระทรวงการคลัง -

2. เร่งเยียวยา! ผู้ประกันตนที่เสียหายจากการฉีดวัคซีน โควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

3. ปภ. แนะเรียนรู้ – รับมือภัย ช่วงฤดูหนาว ดำเนินชีวิตปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด

4. ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ของผู้รับงาน ไปทำที่บ้าน

กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

5. สปสช. ขยายเวลา "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี! ถึง ๓๑ ธ.ค. นี้

กระทรวงสาธารณสุข -

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอื่นๆ