อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
08.56
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
08.56
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/ 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43 / 2564

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. สธ. ย้ำ "เดลตาพลัส" พบในไทยเป็นสายพันธุ์ AY.1 ไม่ใช่ AY.4.2 ที่แพร่เร็ว ๑๐ - ๑๕%

กระทรวงสาธารณสุข -

2. หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอรับเงินช่วยเหลือได้

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

3. ปภ. แนะเทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุ ช่วงฤดูฝน

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

4. เร่งช่วยสถานประกอบการ/ผู้ประกันตนประสบภัยน้ำท่วม เปิดใช้สิทธิว่างงานรับเงินทดแทน ๕๐%

กระทรวงแรงงาน -

5.“โครงการบ้านล้านหลัง” เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนขอสินเชื่อเพื่อโอกาสมีบ้านเป็นของตนเอง

กระทรวงการคลัง -  

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอื่นๆ