อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
08.34
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
08.34
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/ 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42 / 2564

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. ศปก.ศบค. เคาะแนวทางการรับผู้เดินทาง เข้าราชอาณาจักร แบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

2. การจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด

3. โอนเงินผิดบัญชีสามารถทวงคืนได้ หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนมีความผิด

กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

4.ขนส่งทางบกเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวทำใบขับขี่ใหม่ ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด

5. ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบ e-Service

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอื่นๆ