อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
08.17
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
08.17
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41 / 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41 / 2564

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. เริ่มแล้ววันนี้ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส ๓”

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านความมั่นคง

2. ออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ ช่วยเหลือลูกหนี้ประสบภัยน้ำท่วม

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด

3.เตือนผู้ประสบภัยระวัง “๔ โรคยอดฮิตที่มากับน้ำท่วม"

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4. ก.แรงงาน เตรียมตำแหน่งงาน ๒ แสนอัตรา รับ “นโยบายเปิดประเทศ" หนุนสมัครงานผ่านเว็บไซต์ กระทรวงแรงงาน -

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

5. สมาร์ทแลนด์ แอปพลิเคชัน (SmartLands Application) รวมเรื่องที่ดินไว้ในแอปฯ เดียว

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอื่นๆ