อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
09.56
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.56
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40 / 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40 / 2564

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1. ออมสิน ให้กู้เสริมสภาพคล่อง ผ่อน ๐% ๖ เดือน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

2.ปภ. เตือน ๕ อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด

3. การจงใจบ้วนน้ำลายใส่ผู้อื่น มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ

กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด

4. ปศุสัตว์ยืนยันประชาชนสามารถเชือดสุกรเพื่อจำหน่ายได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

5. ผู้ประกันตน เฮ! ครม. เห็นชอบลดเงินสมทบ ๓ เดือน

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด

-------------------------------

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอื่นๆ