อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
08.47
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
08.47
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/ 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/ 2564

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. เริ่มแล้ว รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดให้หญิงตั้งครรภ์ ตั้งเป้า "๑ เดือน ๑ แสนราย"

กระทรวงสาธารณสุข -

2. ศธ. กำชับเงินเยียวยา ๒,๐๐๐ บาท ห้ามสถานศึกษาหัก นร.-นศ. รับเงินไม่ครบ โทร. ๑๕๗๙

กระทรวงศึกษาธิการ อินโฟกราฟิค 1 ชุด

3. ยื่นก่อนได้ก่อน! นายจ้างจังหวัดสีแดงเข้ม ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ๓,๐๐๐ บาท

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

4. กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตกเบิก ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด

5. ฉีดฟรี ! วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพิ่มเป้าหมายอีก ๓ กลุ่ม ขยายเวลาถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๔

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

6. ถูกให้ออกจากงาน ลูกจ้างต้องได้รับค่าชดเชย

กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด

----------------------------------

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอื่นๆ