อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
08.23
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
08.23
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/ 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/ 2564

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. ข่าวดี ประชาชนกลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนรับ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเอง ฟรี!

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

2. การเตรียมตัวเมื่อฝนตกหนัก ฝนตกต่อเนื่อง ระดับน้ำขึ้นสูง

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

3. กยศ.ปรับโครงสร้างหนี้สู้ภัยโควิด ผ่อนสูงสุด ๓๐ ปี หักเงินเดือนขั้นต่ำเพียง ๑๐ บาท

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด

4. สรรพากรพร้อมเก็บภาษี e - Service ติดปีกผู้ประกอบการไทยแข่งขันอย่างเป็นธรรม

กระทรวงการคลัง -

5. สปส. เพิ่มช่องทางให้บริการชำระเงินสมทบผู้ประกันตน ม.๔๐ ผ่าน Application Shopee ได้แล้ววันนี้

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอื่นๆ