อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
09.10
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.10
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/ 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/ 2564

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. สธ. ยืนยัน “ยาฟาวิพิราเวียร์” ลดความรุนแรง โควิด-19 ได้

กระทรวงสาธารณสุข -

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

2. ปภ. แนะวิธีปฏิบัติตนปลอดภัย เมื่อเกิดดินถล่ม

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด

3. ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิรับเงินอะไรบ้าง ?

กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

4. โอนแล้ว! เงินผู้สูงอายุตกเบิก เข้าบัตรสวัสดิการฯ

กระทรวงการคลัง -

5. คลังเตรียมเชื่อมระบบ Delivery "คนละครึ่ง - ยิ่งใช้ยิ่งได้" เริ่ม ต.ค. นี้

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด

6. ขนส่งขยายเวลาให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุ ใช้ต่อได้จนถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๔

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด

********************************

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอื่นๆ