อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
04.14
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.14
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564 

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. “เราชนะ” เปิดให้ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียน ๑๕ ก.พ. นี้

สำนักนายกรัฐมนตรี -

2. แนะวิธีเข้าร่วมเป็นร้านค้า/ผู้ให้บริการ “เราชนะ” สำนักนายกรัฐมนตรี

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

3. ครม. ขยายเวลาตรวจโรค ต่อวีซ่า ให้คนต่างด้าว อีก ๖ เดือน

กระทรวงแรงงาน -

4. บขส. ร่วมโครงการ “เราชนะ” จ่ายค่าตั๋วโดยสารได้แล้วทุกสถานี ทั่วประเทศ

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

5. ทราบหรือไม่ ? หากถูกทำร้ายร่างกาย เรียกค่าสินไหมทดแทนได้

กระทรวงยุติธรรม -

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอื่นๆ