อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
03.51
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
03.51
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. อย่าลืม! เตรียมตรวจสอบสิทธิ “เราชนะ”

สำนักนายกรัฐมนตรี -

2.ไขข้อข้องใจ ร้านค้าประเภทไหนเข้าร่วม "เราชนะ" ได้

สำนักนายกรัฐมนตรี -

3. กรมการปกครองขยายกำหนดเวลาทำบัตรประชาชน ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด

4. สรรพากรขยายเวลาการยื่นแบบฯ ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ลดผลกระทบจากโควิด-19

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

5.เพิ่มสิทธิบัตรทอง ๒ รายการ ช่วยเหลือเด็กที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน

กระทรวงสาธารณสุข -

***************************************

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอื่นๆ