อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
04.33
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.33
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.มท.ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒ เดือน ลดภาษี ๙๐% บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด

2. ครม.ช่วยเหลือชาวสวนลำไยเพิ่มเติม ๒,๐๑๓ ครัวเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี - 3. เช็กเลย! ไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา “เราชนะ” ๓ กลุ่ม

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4. เตือน! พบหมึกสายวงฟ้าขายปะปนหมึกชนิดอื่น หากบริโภคมีอันตรายถึงชีวิต

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

5. ผู้ประกันตน ม.๓๓ ปรับลดส่งเงินสมทบ เหลือ ๗๕ บาท ๒ เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม)

กระทรวงแรงงาน

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอื่นๆ