อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
04.14
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.14
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 / 2564

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. เช็คเลย 3 กลุ่มรับสิทธิ “เราชนะ” รับ 7,000 บาทต่อคน เยียวยาผลกระทบโควิด-19

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด

2. ธอส. ออก ๔ มาตรการ ช่วยลูกค้าทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด

3. ประกันสังคมย้ำ! นายจ้าง ผู้ประกันตน ยื่นขอรับประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4. ข่าวปลอม อย่าแชร์ การป้องกันโควิด-19 ด้วยการรักษาความชุ่มชื้นของเยื่อเมือกลำคอ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

5. กรมการปกครองลดค่าธรรมเนียมทำบัตร ใน 28 จังหวัดควบคุมสูงสุด

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด  

***************************

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอื่นๆ