อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
03.48
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
03.48
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. รัฐเพิ่มมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน จากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด

2. ยืนยัน! แอปฯ “หมอชนะ” ปลอดภัย ไม่ละเมิดสิทธิ

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด

3. ขยายเวลา “เราเที่ยวด้วยกัน” ถึงเมษายน ๒๕๖๔

สำนักนายกรัฐมนตรี -

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

4. คลังยืนยัน! เงินที่ได้รับจากโครงการคนละครึ่งและ เราเที่ยวด้วยกัน ได้รับการยกเว้นภาษี

กระทรวงการคลัง -

5. ประกันสังคมช่วยนายจ้าง ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบร้อยละ ๓ นาน ๓ เดือน

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด  

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอื่นๆ