อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
03.15
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
03.15
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 02/ 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 / 2564

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.รัฐเข้ม! ควบคุมพื้นที่เสี่ยง แนะอย่าปิดบังข้อมูล

สำนักนายกรัฐมนตรี -

2.ศบค.มท. สั่งการเข้มทุกจังหวัด ตรวจคัดกรอง การเดินทางข้ามจังหวัดตามแนวปฏิบัติที่กำหนด

กระทรวงมหาดไทย -

3.ธกส. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ลดภาระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด

4.ข่าวดี! กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโควิด-19 สามารถรับ การตรวจรักษาฟรี ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

กระทรวงสาธารณสุข -

5.ฟรี! ฝึกอาชีพ แม่เลี้ยงเดี่ยว สู้ภัยโควิด-19

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอื่นๆ