อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
02.43
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
02.43
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 01/ 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 / 2564

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.แนะนำโหลดใช้แอปฯ “หมอชนะ” ประเมินโควิด-19 ด้วยตัวเอง ติดตามสอบสวนโรคได้ทันที

สำนักนายกรัฐมนตรี -

2.คุมเข้ม! ร้านออนไลน์ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา กระทรวงพาณิชย์ - 3.กยศ. มอบของขวัญปีใหม่สู้ภัยโควิด-19 ลดเบี้ยปรับ ๑๐๐%

กระทรวงการคลัง-

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4.ปภ.แนะงดเผา ลดควัน ลดเสี่ยงไฟป่าและหมอกควัน

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

5.5 ของขวัญปีใหม่ แรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอื่นๆ