อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
04.24
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.24
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/ 2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49 / 2563

มาตรการด้านความมั่นคง

1.รัฐบาลบูรณาการทุกมิติ...เดินหน้าแก้ "ปัญหาฝุ่น"

สำนักนายกรัฐมนตรี -

2.ไฟป่า...ปัญหาไม่รู้จบ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

3. เฮ! เพิ่มสิทธิ "เราเที่ยวด้วยกัน"

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด

4.ชาวนาได้เฮ! รับเงินทุนช่วยเหลือ ช่วยรักษาระดับราคาข้าว

กระทรวงการคลัง -

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

5.น้ำท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอื่นๆ