อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
22.00
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
22.00

เลือกภาษา : 

วิสัยทัศน์จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2561 – 2565)
"ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง"
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
2. พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยกระดับคุณภาพและผลิตผลทางการเกษตร
5. ส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน
6. เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และยกระดับการให้บริการ
Nakhon Ratchasima's vision : 5 years
(พ.ศ.2561 – 2565)
"The regional center for transport and tourism networks, high quality agricultural and industrial innovation. "
Development strategies of nakhonratchasima
5 years from 2018-2022
1. Develop infrastructure and facilities
2. Develop tourism standards
3. Promote the conservation and restoration of natural resources and environment in sustainable way
4. Uplift agricultural product's quality
5. Promote border trading and investment
6. Promote livable society and upgrade services.
呵叻府愿景,五年
2018-2022
"区域交通运输和旅游网络中心,高质量的农业和工业创新。"
呵叻府发展战略,
5年,2018-2022
1.发展基础设施
2.制定旅游标准
3.促进可持续养护和恢复自然资源和环境
4.提升农产品质量。
5.促进边境贸易和投资
6.促进宜居社会,提高服务水平