อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
09.41
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.41

เลือกภาษา : 

วิสัยทัศน์จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2561 – 2565)
"ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาคนวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง"
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565
1) สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
2) ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค
3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
4) เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/MICE City/ Art City / Safe City)
Nakhon Ratchasima's vision : 5 years
(พ.ศ.2561 – 2565)
"The regional center for transport and tourism networks, high quality agricultural and industrial innovation. "
Development strategies of nakhonratchasima
5 years from 2018-2022
1. Develop infrastructure and facilities
2. Develop tourism standards
3. Promote the conservation and restoration of natural resources and environment in sustainable way
4. Uplift agricultural product's quality
5. Promote border trading and investment
6. Promote livable society and upgrade services.
呵叻府愿景,五年
2018-2022
"区域交通运输和旅游网络中心,高质量的农业和工业创新。"
呵叻府发展战略,
5年,2018-2022
1.发展基础设施
2.制定旅游标准
3.促进可持续养护和恢复自然资源和环境
4.提升农产品质量。
5.促进边境贸易和投资
6.促进宜居社会,提高服务水平