อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
09.07
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.07
พันธกิจ
พันธกิจ
1. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง
4. เสริมสร้างความมั่นคง ในการป้องกันและแก้ไข้ ปัญหาภัยคุกคาม และปกป้องสถาบันหลักของชาติ
5. หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทุกด้าน