อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
18.48
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
18.48
ข้อมูลพื้นฐาน : เสิงสาง

คำขวัญอำเภอ

เขื่อนลำปลายมาศ เที่ยวหาดชมตะวัน ถิ่นมันหม่อนไหม
ผลไม้พืชผัก ตะเคียนยักษ์ทับลาน นมัสการหลวงปู่สอน

อำเภอเสิงสาง หมายความว่า “ใกล้รุ่ง” หรือ รุ่งอรุณ หรือฟ้าไกล้จะสว่าง
ประวัติความเป็นมาอำเภอเสิงสางเป็นตำนานพื้นบ้านของชาวอีสาน ความว่า
ท้าวปาจิตเจ้าเมืองกัมพูชา ได้้ออกติดตามหานางอรพิมที่่เมืองพิมายเมื่อได้
พบกันแล้วจึงพากัันเดินทางกลัับ แต่่มีีเหตุุต้้องพลััดหลงกัันและได้้พบกัันอีีกครั้ง
ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตอนพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นจึงเรียกหมู่บ้ ้านนั้นว่่า “บ้านเสิงสาง”
ซึ่งต่อมาได้นำ มาตั้้งเป็นชื่ออำเภอ มีวัดประจำอำเภอเป็นวัดเก่าแก่ ชื่อ วัดทุ่ง-
รุ่งอรุณศรีเสิงสาง
อำเภอเสิงสาง แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๖ ตำบล ได้แก่ กุดโบสถ์
โนนสมบูรณ์ บ้านราษฎร์ เสิงสาง สระตะเคียน และสุขไพบูลย์