อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
17.08
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
17.08
ข้อมูลพื้นฐาน : ห้วยแถลง

คำขวัญอำเภอ

หลวงพ่อศรี มัดหมี่สวย กล้วยน้ำว้า แหล่งปลูกงา
ขาหมูใหญ่ ไก่อบฟาง

อำเภอห้วยแถลง ที่มาของชื่ออำเภอ มาจากชื่อของลำห้วยเป็นชื่อของอำเภอ
โดยมีต้นกำเนิดจากทางน้ำฝนไหลจากสันเขาอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ตั้งอำเภอ
มีลำห้วย ๔ สาย คือ ลำห้วยสระมะค่า ลำห้วยเหวห้า ลำห้วยหยะหยาย และ
ลำห้วยกะเพรา ไหลมารวมกันระหว่าง บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองพลับ-พลา

ซึ่งสมัยโบราณเรียกว่า “ลำห้วยกะเพรา” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ลำห้วยแถลง”
คำว่า “แถลง” สันนิษฐานมาจากคำว่า “แถล” ซึ่่งเป็นภาษาถิ่่นอิสาน แปลว่า
ลาดเอียง เช่น แถล+ขึ้น หมายถึง ลาดขึ้น แถล+ลง หมายถึง ลาดลง เป็นต้น
อำเภอห้วยแถลง แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๑๐ ตำบล ได้แก่
กงรถ งิ้ว ตะโก ทับสวาย เมืองพลับพลา ห้วยแถลง หลุ่งตะเคียน หินดาด
หลุ่่� งประดู่่� และห้้วยแคน