อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
17.58
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
17.58
ข้อมูลพื้นฐาน : หนองบุนนาก

คำขวัญอำเภอ

เฟื่องฟ้างาม น้ำผึ้งหวาน กล่าวขานขนุนดี
คนมีคุณธรรม ศิลปกรรมปราสาทหิน

อำเภอหนองบุุญมาก หรือ อำเภอหนองบุุนนาก แต่เดิมเป็นเพียงตำบลเดียว
คือ ตำบลสารภี ซึ่่งอยู่ในเขตปกครอง ของอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
เมื่่อวันที่่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งท้องที่่ตำบลสารภี
ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเรียกว่า “กิ่งอำเภอหนองบุนนาก”
อำเภอหนองบุุญมาก แบ่่งพื้้นที่่การปกครองออกเป็น ๙ ตำบล ได้แก่
ไทยเจริญ บ้านใหม่่ ลุุงเขว้า สารภี หนองบุุนนาก หนองหัวแรต แหลมทอง
หนองตะไก้ และหนองไม้ไผ่