อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
18.17
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
18.17
ข้อมูลพื้นฐาน : วังน้ำเขียว

คำขวัญอำเภอ

วังน้ำเขียวเมืองหนาว ภูเขามากมาย น้ำตกหลากหลาย
ผลไม้นานาพันธุ์ แดนสวรรค์เมืองในหมอก

อำเภอวัง น้ำเขียว ที่มาของชื่อ วังน้ำเขียว นั้น ได้มาจากสภาพภูมิประเทศ
ของที่นี่ เพราะพื้นที่่ในแถบนี้มีวังน้ำที่่ใสงดงามเป็นธรรมชาติ น้ำนั้นใส จนมองเห็น
เงาสะท้อนสีเขียวของต้นไม้จึงเรียกพื้นที่นี้ว่า “วังน้ำเขียว” แต่เดิมวังน้ำเขียว
เป็นหนึ่่งในกิ่่งอำเภอที่่ขึ้นกับอำเภอปักธงชัย จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอวังน้ำเขียว

เมื่่อวันที่่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
ปัจจุบันได้แยกตัวออกมาเป็นอำเภอ
อำเภอวังน้ำเขียว แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๕ ตำบล ได้แก่
ไทยสามัคคี ระเริง วังน้ำเขียว วังหมี และอุดมทรัพย์