อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
17.15
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
17.15
ข้อมูลพื้นฐาน : ลำทะเมนชัย

คำขวัญอำเภอ

ถิ่นคนดี มากมีแตงโมหวาน กล่าวขานเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ
หลายหลากชวนชม รื่นรมย์ลำทะเมนชัย
ถิ่นแดนไกลชายแดนตะวันออกโคราช

อำเภอลำทะเมนชัย เดิมเป็นกิ่งอำเภอลำทะเมนชัย ขึ้นกับอำเภอชุุมพวง
ต่อมาในวันที่่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น
อำเภอลำทะเมนชัย โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

สาเหตุที่ใช้ชื่อ “ลำทะเมนชัย” เนื่องจากมีลำน้ำลำทะเมนชัยไหลผ่านกลางพื้นที่กิ่งอำเภอ
ลำทะเมนชัย
อำเภอลำทะเมนชัย แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๔ ตำบล ได้แก่
ขุย ช่องแมว บ้านยาง และไพล