อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
18.05
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
18.05
ข้อมูลพื้นฐาน : พิมาย

คำขวัญอำเภอ

ถิ่นอุตสาหกรรม เครื่องหวายงามล้ำค่า กระยาสารทรสเด็ด
เป็ดย่างรสดี ผัดหมี่พิมาย ยอดมวยไทยยักษ์สุข สนุกพายเรือแข่ง
แหล่งแมวสีสวาท ปราสาทหินถิ่นไทรงาม เรืองนามประเพณี
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์พระพุทธวิมายะ

อำเภอพิมาย เดิมอยู่ในอาณาจักรของขอม มีฐานะเป็นเมืองปรากฏในศิลาจารึกว่า วิมายหรือวิมายปุระ ศิลาจารึกในสมัยพระเจ้าสุริยวรรมันที่ ๑ เรียก
เมืองนี้ว่า ภีระปุระ แปลว่านครแห่งความเข้มแข็ง ชื่่อ พิมาย มาจากคำว่า วิมาย
หรือวิมายปุระ อีกประการหนึ่ง สมัย อาณาจักรโคตรบูรณ์ของขอม ในลุ่มแม่น้ำมูลตอนกลาง มีต้นพิมานขึ้นอยู่มาก เมื่อมีหมู่บ้านตั้งขึ้นจึงเรียกชื่อว่า “บ้านพิมาน”
เมื่่อเจริญขึ้นก็เป็น เมืองพิมาน และเมื่่อเจริญขึ้้นอีก จึงเรีียกชื่่อว่่า “พิมานบุุรี”
ต่อมาภายหลังเมื่่อขอมเสื่่อมอำนาจ ได้เปลี่่ยนกลับมาชื่อเมืองพิมาน และเรียกชื่่อ
เพี้ยนเป็น “เมืองพิมาย” มาตั้งแต่ก่อนสมัยอยุุธยา
อำเภอพิมายแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๑๒ ตำบล กระชอน กระเบื้องใหญ่
ชีวาน ดงใหญ่ ท่าหลวง ธารละหลอด นิคมสร้างตนเอง ในเมือง โบสถ์ รังกาใหญ่
สัมฤทธิ์ และหนองระเวียง