อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
17.40
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
17.40
ข้อมูลพื้นฐาน : ประทาย

คำขวัญอำเภอ

นางรำปราสาทหิน แดนดินป้อมปราการ
โป่งนกแหล่งโบราณ ตระการบึงกระโตน

อำเภอประทายมีชื่อเดิมว่่าอำเภอดงเค็ง เพราะมีต้นเค็งอยู่มาก ส่วนคำว่า
ประทายนั้นเป็นภาษาเขมร หมายถึง ป้อม ค่่ายที่พักแรม เล่ากันว่าพระเจ้าชัย-
วรรมันที่ ๒ ทรงขยายอาณาเขตของขอมมาถึงเขตหมู่บ้านหนึ่งเห็นว่าเป็นที่เหมาะ
แก่การพักแรม จึงตั้งค่ายพักแรมอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง หมู่บ้านนั้้นจึงได้้ชื่อว่า
“บ้านประทาย”
อำเภอประทาย แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๑๓ ตำบล ได้แก่ กระทุ่มราย
โคกกลาง ดอนมัน ตลาดไทร ทุ่งสว่าง นางรำ โนนเพ็ด ประทาย เมืองโดน
วังไม้แดง หันห้วยทราย หนองค่าย และหนองพลวง