อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
17.30
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
17.30
ข้อมูลพื้นฐาน : บัวลาย

คำขวัญอำเภอ

แหล่งผ้าไหมสวย ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โคเนื้อดี มีแหล่งน้ำบริบูรณ์
ผู้คนผาสุกปลอดภัย ราชการโปร่งใส ใส่ใจประชาชน
พลเมืองเคารพกฎหมาย ร่วมใจพัฒนา

อำเภอบัวลาย แต่เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ ชื่อว่า หนองบัวลาย ที่มาของ
ชื่่อหนองบััวลาย เพราะในบริเวณหมู่บ้ ้านมีหนองน้ำที่่มีบัวมากมาย ซึ่งคำว่า บัวมากมาย
ภาษาอีสานเรียกว่า บัวหลาย ต่อมาเพี้ยนเสียงเป็น “บัวลาย” จนเรียกขานมา
จนถึงปัจจุบัน
อำเภอบัวลาย แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๔ ตำบล ได้แก่ โนนจาน
บัวลาย เมืองพะไล และหนองหว้า