อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
17.35
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
17.35
ข้อมูลพื้นฐาน : เฉลิมพระเกียรติ

คำขวัญอำเภอ

เมืองไก่ย่าง ช้างสี่งา พาล่องแพ
แลไทรงาม ลือนามสนามบิน

เดิมอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีชื่่อว่า ท่าช้าง ในอดีตเป็นเพียงชุุมชนเล็ก ๆ
ริมแม่น้ำมููล บรรดาช้างป่ามักลงมาหากินยังบริเวณชุุมทางน้ำและความสมบูรณ์
ของป่่าในอดีต ที่่นี่่จึงถูกเรียกว่า “ท่าช้าง” ต่อมาเมื่่อจัดตั้งเป็นอำเภอแล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เนื่่องใน
มหามงคลวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี เมื่อในวันที่่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ แบ่งพื้นที่่การปกครองย่อยออกเป็น ๕ ตำบล ได้แก่
ช้างทอง ท่าช้าง พระพุทธ หนองงูเหลือม และหนองยาง