อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
18.00
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
18.00
ข้อมูลพื้นฐาน : ด่านขุนทด

คำขวัญอำเภอ

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โคพันธุ์ดี ถิ่นที่พริกจินดา งามตาผ้าไหม
หม้อดินด่านใน โอ่งใหญ่กุดม่วง

คำว่า ด่านขุนทด การที่ได้ชื่อว่า ด่าน เพราะบริเวณนี้้ เป็นด่านมีเขตติดต่อ
ระหว่างอาณาจักรมีผู้ดููแลปกครองด่่านสันนิษฐานว่าชื่่อ ขุุนศิริทศ ต่อมา กลาย
เป็นชื่อด่าน คือ “ด่านขุุนทด” ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในพงศาวดาร
กล่าวถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตอนปราบชุุมนุมเจ้าพิมายว่าเจ้าพิมาย
ตั้งค่ายรับอยู่ ณ ด่านขุุนทด จึงกล่าวได้ว่าด่านขุุนทดมีอยู่ และเป็นที่รู้จักมาเป็น
เวลานานแล้้ว
อำเภอด่านขุุนทด แบ่งพื้้นที่่การปกครองออกเป็น ๑๖ ตำบล ได้แก่กุุดพิมาน
ด่านขุุนทด ด่านนอก ด่านใน ตะเคียน โนนเมืองพัฒนา บ้านเก่า บ้านแปรง พันชนะ
สระจรเข้ หนองกราด หนองบัวตะเกียด หนองบัวละคร หนองไทร หินดาด
และห้วยบง