อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
17.46
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
17.46
ข้อมูลพื้นฐาน : จักราช

คำขวัญอำเภอ

ลำจักราชคู่บ้าน สืบสานวัฒนธรรม หัตถกรรมจักสาน
ถิ่นอาหารพื้นเมือง กระเดื่องเรื่องมวยไทย

อำเภอจักราช (อ่านว่า จัก-กะ-หฺฺราด) ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเมื่่อ
ปีี พ.ศ. ๒๔๗๒ เดิมเรียกว่่า “กิ่งอำเภอท่าช้าง” ขึ้้นอยู่กับอำเภอเมืองนครราชสีมา
ที่่ว่า การกิ่งอำเภอตั้้งอยู่ ณ บ้านท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในปัจจุุบัน ต่อมา
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้รับการยกฐานะขึ้้นเป็นอำเภอ และเป็นหนึ่่งในหลายอำเภอ
ของจัังหวััดที่่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่าน สาเหตุที่่ชื่่อ “จักราช”
มาจากภายในอำเภอมีลำน้ำ ที่่ สำคัญคือ ลำน้ำจักราช
อำเภอจักราช แบ่งพื้้นที่่การปกครองออกเป็น ๘ ตำบล ได้แก่ คลองเมือง
จักราช ทองหลาง ศรีละกอ สีสุก หนองขาม หนองพลวง และหินโคน