อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
17.33
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
17.33
ข้อมูลพื้นฐาน : คง

คำขวัญอำเภอ

ถิ่นหลวงปู่ ดูปรางค์เก่า ข้าวไหมแตง
แหล่งหัตถกรรม งามล้ำชวนชม

 

ที่่มาของชื่่ออำเภอคงนั้้น สันนิษฐานตามเรื่่องเล่่าในอดีต ว่ามีนายพรานคน
หนึ่งชื่อว่า คง มีภรรยาชื่่อว่า เมือง ได้เดินทางมาพบบริเวณอำเภอคงนี้
และเห็นว่าเหมาะสมในการที่่ตั้งถิ่นฐานทำมาหากินสร้างครอบครัว จึงชวนเพื่่อนฝูง
มาอาศัยอยู่ด้วยกันจนตั้งเป็นชุมชนขึ้นมา จึงเรียกบริเวณนี้ว่า บ้านยายเมืองตาคง
เมื่อเรียกต่อกันมาชื่อถููกตัดให้สั้นลง กลายเป็นชื่อว่าบ้้านเมืองคง ภายหลังทางราชการ
เกรงจะซ้ำกับอำเภอเมือง จึงเปลี่่ยนชื่่อเรียกเป็น อำเภอคง มาจนถึงปัจจุบัน
อำเภอคง แบ่่งพื้้นที่่การปกครองออกเป็น ๑๐ ตำบล ได้แก่ ขามสมบููรณ์ คูขาด ดอนใหญ่ ตาจั่น เทพาลัย โนนเต็ง บ้้านปรางค์ เมืองคง หนองบัว และ
หนองมะนาว